آدرس : خیابان فردوسی جنوبی پشت بانک مسکن مرکزی کوچه بهنیا شرکت حمل و نقل میهن تور
تلفن : ۶۶۷۰۸۶۲۲